ΕΛ | ΕΝ

press enter to searchNews

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης

July 1, 2020

Έναρξη:        1 Ιουλίου 2020 από ώρα 12:00

Λήξη:            20 Ιουλίου και ώρα 24:00

Ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή και λαμβάνοντας υπόψη με την απόφαση Δ.Σ. με αρ. 1/314/29-6-20, θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση τους όρους της Διακήρυξης με αρ. 2/2020:

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 258.048,00  € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Οι παρατηρήσεις / προτάσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με τo συνημμένο υπόδειγμα, μέχρι και την ημέρα λήξης της δημόσιας διαβούλευσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@oll.gr

Επισυνάπτονται:

Υποβολή παρατηρήσεων

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-2020

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

LAVRIO PORT AUTHORITY

The company with the name “Lavrio Port Authority SA” was established in 2001, based on Law 2932/2001 “Conversion of Port Funds into Societes Anonymes”

FIND US

CONTACT

Copyright 2020 oll.gr. All right reserved.