ΕΛ | ΕΝ

press enter to searchNews

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης

July 1, 2020

Έναρξη:        1 Ιουλίου 2020 από ώρα 12:00

Λήξη:            20 Ιουλίου και ώρα 24:00

Ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή και λαμβάνοντας υπόψη με την απόφαση Δ.Σ. με αρ. 1/314/29-6-20, θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση τους όρους της Διακήρυξης με αρ. 2/2020:

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΦΥΛΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 -ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 258.048,00  € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Οι παρατηρήσεις / προτάσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με τo συνημμένο υπόδειγμα, μέχρι και την ημέρα λήξης της δημόσιας διαβούλευσης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@oll.gr

Επισυνάπτονται:

Υποβολή παρατηρήσεων

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-2020

Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

LAVRIO PORT AUTHORITY

The company with the name “Lavrio Port Authority SA” was established in 2001, based on Law 2932/2001 “Conversion of Port Funds into Societes Anonymes”

FIND US

CONTACT

Copyright 2020 oll.gr. All right reserved.