ΕΛ | ΕΝ

press enter to searchTenders

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

July 20, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ο.Λ.Λ. Α.Ε. 2020 , ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν ελέγχου και αξιολόγησης των φακέλων των δύο (2) συνολικά συμμετοχών στην ως άνω Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, το αποτέλεσμα κατακυρώνεται ως ακολούθως: 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Ο.Λ.Λ. Α.Ε. 2020 :

 ΑΝΥΦΑΝΤΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΚΕ

 , με προσφορά ύψους 99,00 € πλέον Φ.Π.Α

 

  

Για τον Ο.Λ.Λ.Α.Ε.

 

 

Βακόνδιος Γεώργιος

Δ/νων Σύμβουλος

 

LAVRIO PORT AUTHORITY

The company with the name “Lavrio Port Authority SA” was established in 2001, based on Law 2932/2001 “Conversion of Port Funds into Societes Anonymes”

FIND US

CONTACT

Copyright 2020 oll.gr. All right reserved.