ΕΛ | ΕΝ

πατήστε enter για να αναζητήσετεNέα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο.Λ.Λ. Α.Ε.

12 Δεκεμβρίου, 2023

Το πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. καταρτίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4/390/30-11-2023 απόφαση Δ.Σ.
Το Λιμάνι του Λαυρίου αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς θαλάσσιους κόμβους με εξέχουσα γεωφυσική και στρατηγική θέση. Έχει καθοριστεί ως ένα από τα λιμάνια διεθνούς ενδιαφέροντος αναλαμβάνοντας ουσιαστικό και συμπληρωματικό ρόλο προς το ευρύτερο σύστημα Λιμένων της Ελλάδος.

Σήμερα, το λιμάνι εξυπηρετεί πολλαπλές δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν την ακτοπλοΐα, τους τομείς σκαφών αναψυχής, κρουαζιεροπλοίων, την αλιεία, τον εμπορικό τομέα, καθώς και την αξιοποίηση χερσαίων εκτάσεων. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου (Ο.Λ.Λ.) διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής του Λαυρίου και της ευρύτερης περιοχής της Αττικής.

Παράλληλα, η δραστηριότητα του λιμένα δύναται να επηρεάσει το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Για τον λόγο αυτό η περιβαλλοντική πολιτική του λιμένα επιδιώκει την εξισορρόπηση της λιμενικής δραστηριότητας με την προστασία του περιβάλλοντος, την μείωση οποιασδήποτε αρνητικής επίδρασης σε αυτό και την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι κύριοι στόχοι της περιβαλλοντικής πολιτικής του λιμένα περιλαμβάνουν:

 • Συμμόρφωση με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.
 • Προώθηση και υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων και λειτουργιών του λιμένα, σε ένα πλαίσιο ανοιχτής και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους εμπλεκόμενους φορείς.
 • Ενεργειακή αποδοτικότητα: Εφαρμογή μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας στον λιμένα και προώθηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με στόχο την μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του λιμένα.
 • Διαχείριση του κινδύνου ρύπανσης, μέσω εξειδικευμένων σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης.
 • Υιοθέτηση μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ρύπανσης του νερού και του εδάφους, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης διαχείρισης αποβλήτων και επικίνδυνων ουσιών.
 • Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, μέσω της αναγνώρισης της σημασίας των περιοχών ειδικής οικολογικής σημασίας και της παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων.
 • Λειτουργία του λιμένα σε συμμόρφωση με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας και προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος. Διενέργεια τακτικών ελέγχων και επιθεωρήσεων.
 • Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση. Ενημέρωση του κοινού και εκπαίδευση των εργαζομένων για τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών, λαμβάνοντας υπόψη τους τρεις πυλώνες βιωσιμότητας (περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία), για τη συνεισφορά του λιμένα στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs).
 • Συλλογή δεδομένων και αξιολόγηση της επίδοσης του λιμένα σε κριτήρια ESG βάσει του HRADF ESG Rating tool του ΤΑΙΠΕΔ σε ετήσια βάση.
 • Αναθεώρηση των στόχων της περιβαλλοντικής πολιτικής (αν και στο βαθμό που απαιτείται) ανά δύο έτη, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις εκάστοτε κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες και περιβαλλοντικές προκλήσεις.
 • Εξασφάλιση διαθεσιμότητας των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής.
 • Θέσπιση περιβαλλοντικών στόχων, πέραν των προαπαιτούμενων που θέτει η νομοθεσία, προκειμένου να επιτευχθεί συμμόρφωση με αναγνωρισμένα περιβαλλοντικά πρότυπα, όπως ενδεικτικά ISO14001, EMAS και PERS. Στόχος του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. είναι η λειτουργία του λιμένα να διέπεται από διαφάνεια και υπευθυνότητα, προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη με σεβασμό προς το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία. Η περιβαλλοντική πολιτική δημοσιοποιείται μέσω ανάρτησης στον ιστότοπο του Ο.Λ.Λ. Η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών σε σχέση με το βαθμό επίτευξης των στόχων, τους οποίους το λιμάνι έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει, πραγματοποιείται με δημοσιοποίηση ετήσιας περιβαλλοντικής έκθεσης, με αναλυτική καταγραφή των δράσεων που υλοποιεί ο ΟΛΛ στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής του πολιτικής.

Η πολιτική ισχύει – μέχρι την αναθεώρησή της – από την ημερομηνία έγκρισής της από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει και την ευθύνη της τήρησής της

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.» συστάθηκε το 2001, βάσει του Ν.2932/2001 «Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες»

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ