ΕΛ | ΕΝ

πατήστε enter για να αναζητήσετεNέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θέση Εσωτερικού Ελεγκτή στον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.

21 Ιουνίου, 2019

Ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. (Ο.Λ.Λ. Α.Ε.) έχοντας υπόψη :

 • Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών
 • Την A/A 214/2019 – ΜΔ 661/2019 – 21/06/2019  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Δ.Α : 6ΥΛΛ469ΗΞΥ-9ΞΞ )

Σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή στον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου ΑΕ, για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 7.800,00 € πλέον Φ.Π.Α. , με τα έξοδα μετάβασης και διαμονής να βαρύνουν τον ανάδοχο.

 1. Αντικείμενο :

 

Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω συνεργασία θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να είναι φυσικά πρόσωπα
 • Να είναι μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.) ή να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) (πτυχίο Οικονομικών Σχολών, ή της Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου) της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής.
 • Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου Ελεγκτικής, ή Χρηματοοικονομικής, ή να είναι πιστοποιημένοι από το Διεθνές και το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μεταπτυχιακού τίτλου του εξωτερικού θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη Ελληνική διαπίστευση.
 • Να διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.

 

 1. Προϋπολογισμός :

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (7.800,00 € ) πλέον Φ.Π.Α , για ένα (1) έτος – (Διάστημα σύμβασης 15/07/2019 – 14/07/2020).

 

 1. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών :

Οι υποψήφιοι, εφόσον το επιθυμούν, πρέπει να υποβάλλουν κλειστές σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 03/07/2019 και ώρα 12:00 , στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου ΑΕ, Ακτή  Α. Παπανδρέου, Λιμένας Λαυρίου.

Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να υποβάλλουν την προσφορά τους αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά, με απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέχονται στον Ο.Λ.Λ ΑΕ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών.

Ο Ο.Λ.Λ ΑΕ , ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν .

 1. Περιεχόμενο προσφοράς :

Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του , επί ποινή αποκλεισμού :

 • Συμπληρωμένη την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση)
 • Συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς (επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση)
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 , όπου θα δηλώνεται ότι :
 1. Δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016
 2. Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στην παρούσα πρόσκληση.
 • Αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών ή ότι είναι τακτικά μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι) (Πτυχίο Οικονομικών Σχολών ή της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου) της ημεδαπής , ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής.
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικής ή πιστοποίησης στο Ελεγκτικό Επάγγελμα από το ΙΙΑ (Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ). Σε περίπτωση μεταπτυχιακού τίτλου του εξωτερικού να υπάρχει αντίστοιχη Ελληνική διαπίστευση.
 • Αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον 5 ετών στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.
 1. Ισχύς των προσφορών :

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 30 ημέρες , από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος ,απορρίπτεται.

 

 1. Άνοιγμα των προσφορών :

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 03/07/2019 και ώρα 12:30 μ.μ., στα γραφεία του Ο.Λ.Λ. Α.Ε.

 1. Κατακύρωση – Υπογραφή Σύμβασης :

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στο μειοδότη οικονομικό φορέα θα γίνει εγγράφως από τον Ο.Λ.Λ ΑΕ.

Ο Ο.Λ.Λ ΑΕ καλεί τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο κατοχυρώθηκε το αντικείμενο της παρούσας , να παρέλθει μέσα σε διάστημα πέντε  (5) ημερών για την προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων:

 • Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
 • Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου

Στη συνέχεια ο υποψήφιος ανάδοχος θα καλεστεί εγγράφως για την υπογραφή της σύμβασης.

Σε περίπτωση που περάσει η προθεσμία των πέντε ημερών (5), χωρίς ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί, ο Ο.Λ.Λ ΑΕ αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης , στον αμέσως επόμενο στη σειρά κατάταξης υποψήφιο.

 1. Διευκρινήσεις :

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινήσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον Ο.Λ.Λ ΑΕ , υπόψη κας Αθανασάτου Ευαγγελίας, Προϊσταμένη Διεύθυνσης  Διοικητικού – Οικονομικού Ο.Λ.Λ ΑΕ – τηλ. 2292027711 , email : info@oll.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ (2019)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΣΩΤ.ΕΛΕΓΧΟΥ – Α.Π.1622 – 21.06.2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ (2019) 

 Ο Δ/νων Σύμβουλος Ο.Λ.Λ ΑΕ

Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.» συστάθηκε το 2001, βάσει του Ν.2932/2001 «Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες»

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ