ΕΛ | ΕΝ

πατήστε enter για να αναζητήσετεNέα

Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης ενός (1) Εσωτερικού Ελεγκτή στον «Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.»

7 Φεβρουαρίου, 2024

Ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. (Ο.Λ.Λ. Α.Ε.) έχοντας υπόψη:

• Το υπ’ αρ.εσωτ.πρωτ. Ο.Λ.Λ ΑΕ : 43/06-02-2024 υπηρεσιακό σημείωμα Δ/ντος Συμβούλου Ο.Λ.Λ ΑΕ

• Την A/A 95/2024 – ΜΔ 169/2024 – 06/02/2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Δ.Α : ΨΡΘ4469ΗΞΥ-Η0Ο) (ΑΔΑΜ: 24REQ014224025)

Σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή στον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου ΑΕ σύμφωνα με τα παρακάτω :

Ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. (Ο.Λ.Λ. Α.Ε.) προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Εσωτερικό Ελεγκτή για τη στελέχωση της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, μέσω σύναψης σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος.

Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της υπηρεσίας: 01/03/2024

Ο ανώτατος προϋπολογισμός για τις προς ανάθεση υπηρεσίες Εσωτερικού Ελεγκτή ορίζεται στο ποσό των επτά χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (€ 7.800,00). Καλύπτονται με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (α) τα έξοδα μετάβασης του Εσωτερικού Ελεγκτή και (β) τα έξοδα τυχόν διαμονής μέχρι το ποσό των εξήντα ευρώ (€ 60,00) ημερησίως. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής θα υποχρεούται να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις και τα γραφεία του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. σε τακτική βάση και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον δύο φορές έκαστο ημερολογιακό μήνα. Η θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. είναι ασυμβίβαστη με τη θέση εσωτερικού ελεγκτή σε άλλη λιμενική ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε με το άρθρο εικοστό πρώτο του Ν. 2932/2001

 

Απαιτούμενα Προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει :

1. Να είναι φυσικά πρόσωπα

2. Να είναι μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.).

3. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών Οικονομικής Σχολής ή τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής (με αντίστοιχη αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

4. Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου Ελεγκτικής, ή Χρηματοοικονομικής, ή να είναι πιστοποιημένοι από το Διεθνές και το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) ή κάτοχοι άλλης σχετικής πιστοποίησης συναφές με το ελεγκτικό επάγγελμα (ενδεικτικώς ACCA,CISA,CRMA). Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μεταπτυχιακού τίτλου του εξωτερικού θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη Ελληνική διαπίστευση.

5. Να διαθέτουν αποδεδειγμένη προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) έτη στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.

 

Διαδικασία Επιλογής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος τους σε ενσφράγιστο αδιαφανή φάκελο και με την ένδειξη «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Εσωτερικό Ελεγκτή» στα γραφεία του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. (διεύθυνση Ακτή Α. Παπανδρέου – Λιμένας Λαυρίου), γραφείο Πρωτοκόλλου, έως την Τετάρτη 21/02/2024 και ώρα 13:00. Ο φάκελος εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαμβάνει σχετική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ενδιαφερόμενου, μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, την οικονομική πρόταση συνεργασίας και παρουσίασης της μεθοδολογίας και του σχεδιασμού του εσωτερικού ελέγχου (εκτύπωση παρουσίασης υπό μορφή αρχείου powerpoint ή άλλου ανάλογου), καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει η πλήρωση των απαιτούμενων προσόντων στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου. H εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.) αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του Ε.Ι.Ε.Ε. εκδοθείσας το αργότερο εντός ενός έτους πριν από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη και παρουσίαση της προτεινόμενης μεθοδολογίας εσωτερικού ελέγχου ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.Λ. Α.Ε.

 

Κριτήρια Επιλογής

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής θα επιλεγεί κατόπιν αξιολόγησης, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης:

(α) της οικονομικής πρότασης συνεργασίας,

(β) της παρουσίασης της μεθοδολογίας και του σχεδιασμού του εσωτερικού ελέγχου (εκτύπωση παρουσίασης υπό μορφή αρχείου powerpoint ή άλλου ανάλογου),

(γ) προφορικής συνέντευξης.

 

Για τον Ο.Λ.Λ ΑΕ Ο Δ/νων Σύμβουλος Βακόνδιος Γεώργιος

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.» συστάθηκε το 2001, βάσει του Ν.2932/2001 «Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες»

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ